STATUTUL Colegiului Medicilor din Suceava

Va aducem la cunostinta ca Statutul CM Suceava a fost adoptat in 2005. Datorita  modificarilor legislative aparute in ultima perioada, consiliul colegiului a decis adoptarea unui statut valabil la aceasta data, care sa concorde cu legislatia in vigoare.
In acest sens, va rugam sa studiati proiectul de Statutul al Colegiului Medicilor Suceava, ce se doreste adoptat In Adunarea Generala si, in car=zul in care aveti amendamente, care sa concorde cu legislatia, sa ni le remiteti pe acest email pana cel tarziu în data de 21 februarie 2048, ora 12.
Consiliul CM Suceava

HOTĂRÂREA NR. 01/24 FEBRUARIE 2018

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și a Anexei nr. 1 a Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2016 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 981 din 7 decembrie 2016

Adunarea Generală Județeană a Colegiului Medicilor din Suceava adoptă:

STATUTUL Colegiului Medicilor din Suceava

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Colegiul Medicilor din Suceava se organizează şi funcţionează, în baza legii, a Statutului Colegiului Medicilor din România şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională a medicilor la nivelul Județului Suceava, fiind o entitate de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
(2) Colegiul Medicilor din Suceava este parte integrantă a Colegiului Medicilor din România.
(3) Colegiul Medicilor din Suceava are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu de la data constituirii şi înregistrării la administraţia financiară şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni din partea terților.
(4) Între Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Medicilor din Suceava există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară, care se stabilesc conform dispoziţiilor legii și Statutului Colegiului Medicilor din România . Ele vor avea la bază, în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi în îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege şi de prezentul statut.
ART. 2
Ca organizaţie profesională județeană, Colegiul Medicilor din Suceava îndeplinește prerogativele Colegiul Medicilor din Romînia atribuite pentru un colegiu teritorial de către Legea nr. 95/2006, de către Statutul Colegiul Medicilor din România și de către legislația în vigoare.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Colegiul Medicilor din Suceava are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieţii sociale, la nivelul Județului Suceava, precum și orice alte obiecte de activitate prevăzute de legislație.
ART. 4
Ca autoritate publică şi profesională la nivel județean, Colegiul Medicilor din Suceava realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut în următoarele domenii principale de activitate:
a) profesional-ştiinţific;
b) avizări;
c) asigurări de sănătate;
d) financiar contabilă și economico-socială;
e) administrativ și organizatoric;
f) jurisdicţie profesională;
g) etic şi deontologic;
h) litigii.

CAPITOLUL III
Membrii Colegiului Medicilor din Suceava

SECŢIUNEA 1
Dobândirea calităţii de membru

ART. 5
(1) Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute de lege exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, emis de către Colegiul Medicilor din Suceava, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Suceava se dobândeşte şi se păstrează în condiţiile legii.
(3) Medicii înscrişi şi luaţi în evidenţa Colegiul Medicilor din Suceava sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturi şi obligaţii

ART. 6
Membrii Colegiului Medicilor din Suceava au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege și de Statutul Colegiul Medicilor din România.

SECŢIUNEA a 3-a
Transferul în alt colegiu teritorial

ART. 7
(1) Medicul care solicită transferul într-un alt colegiu teritorial se va adresa în scris preşedintelui colegiului de la care doreşte să se transfere.
(2) Procedura de transfer este reglementată prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

SECŢIUNEA a 4-a
Suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România

ART. 8
(1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România se suspendă în condițiile prevăzute de legislație:
a) la cererea scrisă a medicului, pentru o durată de până la 5 ani;
b) în caz de neplată totală sau parţială a cotizaţiei profesionale timp de 6 luni de la scadenţă, până la achitarea integrală a datoriilor;
c) dacă medicul nu realizează numărul minim de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.
(2) Cererea de suspendare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru membrii Colegiul Medicilor din Suceava, se depune la acest colegiu şi se soluţionează de către Biroul Consiliului.
(3) Decizia emisă de Biroul Consiliului se comunică medicului, Colegiului Medicilor din România, Ministerului Sănătăţii, Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava şi unităţii cu care medicul are raporturi de muncă sau colaborare.
ART. 9
Procedura de suspendare pentru cauzele prevăzute la art. 8 al. (1) lit. b) și c) din prezenta este reglementată de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul Colegiului Medicilor din România – Hotărârea nr. 3/2016 și de regulamentele aferente.
ART. 10
Pe durata suspendării calităţii de membru al Colegiului Medicilor din Suceava, pe cale de consecință, al Colegiului Medicilor din România se suspendă drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislația în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a
Încetarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România

ART. 11
(1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România încetează în următoarele cazuri:
a) la cererea titularului, prin renunţarea scrisă la calitatea de membru;
b) prin deces;
c) în cazul întreruperii activităţii;
d) prin retragerea calităţii de membru, cu titlu de sancţiune disciplinară, pronunţată prin decizia comisiei de disciplină şi rămasă definitivă.
(2) Retragerea calităţii de membru operează de drept pe durata stabilită de instanţele judecătoreşti prin hotărâre definitivă cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
(3) Încetarea calităţii de membru se constată prin decizie a Biroului Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Suceava. Decizia este executorie şi va fi înscrisă, în mod corespunzător, în Registrul unic al medicilor.
ART. 12
Reînscrierea în cadrul Colegiului Medicilor din Suceava se face în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV
Exercitarea profesiei de către medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE), ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE), ai Confederaţiei Elveţiene şi de către medicii cetăţeni ai unui stat terţ pe teritoriul României

ART. 13
(1) Medicii cetăţeni străini care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei cu caracter permanent se înscriu în Colegiului Medicilor din Suceava în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, în condițiile legislației în vigoare.
(2) Aceştia vor fi înscrişi în Registrul unic al medicilor.
ART. 14
În cazul exercitării profesiei de medic cu caracter ocazional sau temporar, medicii cetăţeni străini sunt exceptaţi de la obligaţia de a se înscrie Colegiului Medicilor din Suceava, exercitând profesia pe baza avizului de practică temporară sau ocazională eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V
Mecanismul de alertă

ART. 15
Mecanismul de alertă este reglementat de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și de Hotărârea Colegiului Medicilor din România nr. 3/2016 .
ART. 16
În vederea realizării atribuţiilor Colegiului Medicilor din România prevăzute de lege, Colegiului Medicilor din Suceava are obligaţia de a comunica acestuia, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă.

CAPITOLUL VI
Structura organizatorică

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 17
(1) Colegiului Medicilor din Suceava face parte integrantă din Colegiului Medicilor din România, care, ca și corp profesional al medicilor, este organizat la nivel naţional și teritorial.
(2) Colegiului Medicilor din Suceava se organizează şi funcţionează ca și colegiu teritorial al medicilor din Județul Suceava.
(3) Colegiului Medicilor din Suceava are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu de la data constituirii şi înregistrării la administraţia financiară.
ART. 18
(1) Între Colegiul Medicilor din România şi Colegiului Medicilor din Suceava există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară care se stabilesc conform dispoziţiilor legii şi Statutului Colegiului Medicilor din România.
(2) Raporturile prevăzute la al. (1) vor avea la bază, în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi în îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege şi de prezentul statut.
(3) Colegiului Medicilor din Suceava nu poate funcţiona în afara Colegiului Medicilor din România.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Suceava

ART. 19
(1) Denumirea colegiului teritorial din Județul Suceava este “Colegiul Medicilor din Suceava”.
(2) Sediul Colegiului Medicilor din Suceava este în Municipiul Suceava.
(3) Denumirea, emblema Colegiului Medicilor din România, emblema suplimentară specifică pentru Colegiul Medicilor din Suceava, sediul şi codul fiscal vor fi înscrise în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta.
(4) Emblema suplimentară, conţinând sigla Colegiului Medicilor din Suceava, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.
ART. 20
Colegiul Medicilor din Suceava, ca și colegiu teritorial, are următoarele atribuţii:
a) participă, în condiţiile legii, la avizarea furnizorilor de servicii medicale;
b) avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice;
c) ţine evidenţa membrilor proprii;
d) ține evidența medicilor luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza Județului Suceava, și care sunt obligaţi să anunţe și Colegiul Medicilor din Suceava.
e) eliberează şi aplică viza anuală pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
f) eliberează, la cererea medicilor înscrişi, certificatul profesional curent;
g) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medici;
h) soluţionează reclamaţiile formulate împotriva medicilor înscrişi;
i) organizează cursuri de însuşire a prevederilor Codului de deontologie medicală şi altor acte normative care reglementează profesia de medic;
j) organizează manifestări științifice, conform regulamentelor specifice;
k) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic şi le sesizează organelor competente;
l) comunică Colegiului Medicilor din România, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă;
m) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege.

SUBSECŢIUNEA 1
Organele de conducere a Colegiului Medicilor din Suceava

ART. 21
Organele de conducere la nivelul Colegiului Medicilor din Suceava sunt:
a) Adunarea Generală Județeană;
b) Consiliul Județean;
c) Biroul Consiliului Județean;
d) Preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava.
ART. 22
Atribuții și obligațiile, precum și organizarea organelor de conducere de la nivelul Colegiului Medicilor din Suceava sunt reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul Colegiului Medicilor din România – Hotărârea nr. 3/2016, precum și de regulamente specifice fiecărei activități.
ART. 23
(1) Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Suceava se va face, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor.
(2) Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Suceava, precum și încetarea calităţii de membru în organele de conducere este reglementată de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul Colegiului Medicilor din România – Hotărârea nr. 3/2016 și de regulamentele electorale specifice, emise de către Colegiului Medicilor din România.
ART. 24
În cadrul Consiliului Județean al Colegiului Medicilor din Suceava, pentru realizarea atribuţiilor, funcţionează următoarele comisii de lucru:
a) Comisia de imagine, relaţii interne şi externe;
b) Comisia profesional-ştiinţifică;
c) Comisia de avizări şi de asigurări de sănătate;
d) Comisia administrativă şi financiar-contabilă;
e) Comisia de jurisdicţie profesională;
f) Comisia de etică, deontologie profesională și de litigii;
g) Comisia de legislație.
ART. 25
(1) În funcţie de necesităţile concrete, Consiliul Județean poate aproba înfiinţarea unor comisii de specialitate ori consultative.
(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.
ART. 26
Materialele supuse spre aprobare Consiliului vor fi avizate şi fundamentate de către comisia de lucru competentă.
ART. 27
(1) Comisiile de lucru vor fi conduse de către unul dintre membrii Biroului Consiliului Județean al Colegiului Medicilor din Suceava, care vor avea rol de „șefi de comisii” şi, în funcţie de numărul de posturi şi de schema de personal aprobată de către Consiliul Județean, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.
(2) Corespunzător acestor comisii de lucru ale Consiliului Județean, în cadrul Colegiului Medicilor din Suceava pot fi înființate și pot funcţiona departamente, ca structuri tehnice şi administrative. Un departament poate funcţiona pentru una sau mai multe comisii.
(3) Consiliul Județean va aproba regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor, la propunerea Biroului, ca urmare a necesităților comisiilor aduse la cunoștința Biroului de către șefii de comisii.

SUBSECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile comisiilor de lucru ale Consiliului Județean al Colegiului Medicilor din Suceava

ART. 28
Comisiile de lucru ale Consiliului Județean îndeplinesc atribuţiile stabilite de lege, de Statutul Colegiului Medicilor din România și de prezentul Statut sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Naţional sau decizie a Consiliului Județean.
ART. 29
(1) Comisia de imagine, relaţii interne şi externe are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor din Suceava şi structurile guvernamentale, neguvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau al șefului acestei comisii.
(2) Comisia de imagine, relaţii interne şi externe are următoarele atribuţii:
a) promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare, eventual împreună cu celelalte colegii teritoriale și cu Colegiului Medicilor din România;
b) menţine relaţia cu organismele similare internaţionale, precum şi cu organismele interne sau externe la care Colegiul Medicilor din România este afiliat;
c) menţine relaţia cu mass-media şi adoptă poziţii faţă de diferite evenimente;
d) monitorizează ştirile apărute în mass-media şi semnalează Biroului situaţiile de natură a încălca prestigiul profesiei de medic, al corpului profesional şi, respectiv, al membrilor săi.
ART. 30
(1) Comisia profesional-ştiinţifică urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din România, prin programe de educaţie medicală continuă, specializare, stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare, indiferent de forma de organizare a profesiei.
(2) Comisia profesional-ştiinţifică îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii:
a) educaţie profesională continuă;
b) examene şi concursuri;
c) ştiinţe profesionale.
(3) În realizarea competenţelor sale, Comisia profesional-ştiinţifică are următoarele atribuţii:
a) organizează manifestări științifice, în condițiile legislației;
b) aplică regulamentele privind educația medicală continuă;
c) gestionează documentațiile necesare manifestărilor științifice, în condițiile impuse de legislație;
d) ține evidența creditelor de educație medicală continuă pentru fiecare membru al Colegiului Medicilor din Suceava, în funcție de prevederile regulamentelor de profil, în baza documentelor doveditoare depuse de către medici;
e) calculează, atunci când este necesar, numărul de credite de educație medicală continuă pentru fiecare medic, emițând, la nevoie, documente aferente;
f) înștiințează Biroul despre neîndeplinirea numărului minim de creditelor de educație medicală continuă necesare medicilor pentru practicarea profesiei, conform regulamentelor în vigoare, pentru ca acest organ de conducere să poată lua măsurile ce se impun;
g) va inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, desfășurate pe teritoriul Județului Suceava în vederea evaluării îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în regulamentele specifice. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii şi/sau propunerii de retragere a creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va propune Colegiului Medicilor din România retragea acreditării furnizorului de EMC respectiv.
h) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național, proceduri pentru avizul consultativ al ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
i) colaborează cu Direcția de Sănătate Publică Suceava și cu unitățile sanitare interesate la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor şi examenelor pentru medici, conform legii;
j) desemnează reprezentanți ai săi pentru comisiile de examene și concursuri;
k) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de perfecţionare profesională din ţară sau din străinătate;
l) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național, proceduri pentru sprijinirea organizării de manifestări profesionale şi ştiinţifice prin stabilirea sistemului de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă;
m) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național, proceduri pentru elaborarea de programe şi standarde de evaluare profesională periodică.
ART. 31
(1) Comisia de avizări şi de asigurări de sănătate are ca obiectiv impunerea unor standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului profesional pe teritoriul Județului Suceava și susţine interesele economice şi sociale ale corpului profesional din Județul Suceava în procesul de negociere a condiţiilor privind furnizarea serviciilor medicale în relaţie cu casele de asigurări de sănătate.
(2) În ceea ce privește activitatea de avizare, comisia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) avizează practica medicinei pe teritoriul Județului Suceava;
b) avizează înscrierea medicilor în Colegiul Medicilor din Suceava, aplicând legislația din domeniu;
c) avizează și controlează înființarea și funcționarea cabinetelor de practică medicală, indiferent de forma lor de organizare, conform legislației;
d) eliberează documentele aferente avizelor necesare, atât pentru exercitarea medicinei, cât și pentru funcționarea cabinetelor de practică medicală;
e) controlează modul în care se exercită profesia de medic pe teritoriul Județului Suceava și colaborează cu alte entități abilitate în acest sens, în condițiile legii;
f) concepe baza de date a medicilor și o gestionează conform legislației, precum și pe cea a cabinetelor de practică medicală avizate;
g) eliberează certificatele profesionale curente medicilor interesați;
h) efectuează sau delegă atribuțiile privind inventarierea și arhivarea documentelor ce privesc avizarea profesiei de medic, precum și pe cea a cabinetelor medicale;
i) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național, metodologia de eliberare a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național metodologia de atestare a onorabilităţii şi moralităţii profesionale a membrilor Colegiului Medicilor din România;
k) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național norme privind administrarea Registrului unic al medicilor, inclusiv privind publicarea acestuia pe pagina de internet;
l) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică medicală;
m) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național Consiliului naţional metodologia de acordare a avizelor de înfiinţare a cabinetelor de practică medicală, indiferent de forma lor juridică, precum şi a punctelor secundare de lucru;
n) îndeplinște orice alte atribuții conferite prin lege unui colegiu teritorial, în domeniul avizării profesiei de medic și al avizării cabinetelor de practică medicală, indiferent de forma lor de organizare.
(2) În ceea ce provește activitatea din domeniul asigurărilor de sănătate, comisia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiei de medic, precum şi eliminarea oricărui fel de ingerinţe în exercitarea actului profesional.
b) supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate sau în sistem privat, pe de-o parte, şi angajatori sau parteneri contractuali, pe de altă parte, luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului în societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile medicului.
c) reprezintă membrii săi la negocierea contractului-cadru, precum şi a aplicării normelor de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, reprezentarea realizându-se, la nivel județean, pe baza principiilor autonomiei organizatorice, funcţionale şi financiare.
d) desemnează reprezentanți pentru comisiile paritare sau echivalent;
e) îi asistă, unde este cazul, pe membrii colegiului la încheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;
f) reprezintă şi apără interesele medicilor care desfăşoară activităţi medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limitele impuse de legislație;
g) oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
h) intervine prompt şi acţionează prin toate mijloacele legale atunci când sunt încălcate drepturile membrilor colegiului, ce decurg din încheierea şi executarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale, în limitele atribuțiilor conferite de lege;
i) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național metode de promovare a intereselor membrilor colegiului în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
j) sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţă medico-socială pentru medici şi familiile lor, în limitele legislației;
k) asigură îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, în vederea vânzării spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi/sau preluării activităţii praxisurilor;
l) îndeplinște orice alte atribuții conferite prin lege unui colegiu teritorial, în domeniul asigurărilor de sănătate.
ART. 32
Comisia administrativă şi financiar-contabilă are următoarele atribuţii:
a) asigură Consiliului Colegiului Medicilor din Suceava asistenţa în domeniul financiar-contabil;
b) gestionează patrimoniul şi ţine evidenţa financiar-contabilă, prin departamente sau servicii specializate;
c) verifică stadiul de colectare a cotizaţiilor datorate de membrii Colegiului Medicilor din Suceava, conform legii, precum şi a altor venituri;
d) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, eventual prin serviciile de specialitate de care beneficiază;
e) fundamentează şi propune Biroului necesarul de personal de execuţie;
f) fundamentează şi propune spre aprobare Consiliului Județean cuantumul indemnizaţiilor membrilor Biroului, membrilor comisiilor de lucru, membrilor comisiei de disciplină și membrilor comisiilor de cenzori;
g) propune și fundamentează taxele/contribuțiile ce pot fi instituite pentru diverse servicii acordate de către Colegiului Medicilor din Suceava membrilor săi sau terților;
h) efectuează sau delegă atribuțiile privind inventarierea activelor și pasivelor colegiului;
i) contribuie la protejarea membrilor colegiului şi a familiilor acestora prin acordarea, în limita posibilităţilor, de ajutoare materiale, atunci când se consideră necesar;
j) înștiințează Biroul despre neachitarea cotizației de către membrii săi pentru o perioadă mai mare de 6 luni, pentru ca acest organ de conducere să poată lua măsurile ce se impun, conform regulamentelor în vigoare;
k) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la actitățile financiar-contabile conferite de legislație.
ART. 33
(1) Comisia de jurisdicţie profesională participă la judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de cercetare disciplinară.
(2) Comisia de jurisdicţie profesională are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară ancheta disciplinară în cazul plângerilor faţă de care Biroul a dispus declanşarea anchetei;
b) constituie dosarul de anchetă disciplinară şi administrează probatoriul necesar în vederea soluţionării cauzei;
c) întocmeşte referatul cu propunerea de soluţionare a cauzei şi susţine acţiunea disciplinară în faţa Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din Suceava.
(3) Instrumentarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul legii, al Statutului Colegiului Medicilor din România, al Codului de deontologie medicală şi al regulamentului organizării şi desfăşurării activităţii comisiilor de disciplină, aprobat prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
(4) Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor din Suceava, competenţa organelor jurisdicţionale, procedura de soluţionare a plângerilor, căile de atac, și radierea sancţiunilor disciplinare sunt prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul Colegiului Medicilor din România – Hotărârea nr. 3/2016, de Regulementul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor din România și de Regulamentul Colegiului Medicilor din Suceava privind studierea dosarelor disciplinare.
ART. 34
(1) Comisia de etică, deontologie profesională și de litigii are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte evoluţia practicii medicale şi a modului de aplicare a principiilor etice şi normelor deontologice;
b) analizează cazurile de încălcare a eticii și deontologie profesionale de către membrii săi, încercând medierea conflictelor cauzate, fie în cazul relațiilor intercolegiale, fie în cazul relațiilor cu terții;
c) va încerca soluţionarea amiabilă a unor situaţii conflictuale, litigioase, legate de exercitarea profesiei, apărute între membrii Colegiului Medicilor din Suceava, pe baza probelor administrate de către părţi şi a acelora pe care le consideră necesare;
c) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național, modificarea Codului de deontologie medicală;
d) propune Consiliului Județean, pentru a fi aprobate și înaintate Consiliului Național norme de stabilire şi reglementare a regimului de publicitate a activităţilor medicale.
ART. 35
(1) Membrii Colegiului Medicilor din Suceava sunt obligaţi ca, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, , înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau la intervenţia altor autorităţi, să apeleze la Comisia etică, deontologie profesională și de litigii a Colegiului Medicilor din Suceava.
(2) La terminarea procedurilor de soluţionare amiabilă a litigiului dintre părţi, comisia va încheia un proces-verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de litigii şi de către părţi.
ART. 36
(1) Comisia de legislație susţine obiectivele legislative, sociale şi juridice ale Colegiului Medicilor din Suceava, readaptându-le în permanenţă la condiţiile existente pe plan naţional şi european.
(2) Comisia de legislație supraveghează și acordă consultanță în privința modului de aplicare a prevederilor legale de către comisiile de lucru.
(3) Comisia de legislație are următoarele atribuții:
a) elaborează puncte de vedere privind exercitarea atribuţiilor Colegiului Medicilor din Suceava;
b) sintetizează şi analizează propuneri ale proiectelor de modificare a actelor normative aplicabile profesiei de medic;
c) acordă suport juridic în vederea adoptării deciziilor și hotărârilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Suceava;
d) analizează şi propune modificarea corespunzătoare a legislaţiei medicale aplicabile profesiei de medic dentist;
e) colaborează direct cu preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava.
f) supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre medici, pe de-o parte, şi angajatori sau parteneri contractuali, pe de altă parte, luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului în societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile medicului.
ART. 37
Comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor din Suceava pot dispune de un secretariat tehnic desemnat de către Birou din rândul personalului salariat al colegiului.

SUBSECŢIUNEA a 3-a
Personalul

ART. 38
În limita numărului de posturi aprobat de către Consiliul Județean şi a schemei de organizare şi funcţionare, Biroul Consiliului, în funcţie de necesităţile concrete şi în baza notei de fundamentare a Comisiei administrative şi financiar-contabile, angajează, în condiţiile legii, personal de specialitate, tehnic şi administrativ. Se pot încheia contracte de colaborare pentru diferite servicii, ce pot fi externalizate.
ART. 39
Pentru lucrări de specialitate care nu presupun o activitate continuă sau pentru consultaţii de specialitate în anumite domenii, Biroul poate contracta servicii plătite pe lucrare, temă sau proiect, cu specialişti în domeniu.
ART. 40
Activitatea administrativă a Colegiului Medicilor din Suceava poate fi condusă de un director administrativ sau aceste atribuții pot fi delegate unuia dintre salariați, pentru organizare și supraveghere a activității curente a colegiului. Decizia aparține Consiliului Județean al Colegiului Medicilor din Suceava.

CAPITOLUL VII
Venituri şi cheltuieli

ART. 41
Veniturile Colegiului Medicilor din Suceava se constituie din:
a) taxa de înscriere;
b) cotizaţiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice;
d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice;
i) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă;
j) alte surse, hotărâte prin decizie a Consiliului Județean.
ART. 42
Cuantumul cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din Suceava se stabileşte de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
ART. 43
Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de personal, contractare de servicii cu terții, cheltuieli materiale, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, ajutorarea medicilor cu venituri mici sau aflați în situații deosebite ce necesită finanțare pentru cazuri determinate, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, alte cheltuieli aprobate, după caz, de Consiliul Județean al Colegiului Medicilor din Suceava.
ART. 44
Colegiul Medicilor din Suceava va avea cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine preşedintelui Colegiului Medicilor din Suceava. Acesta poate împuternici şi o altă persoană cu drept de semnătură în bancă.
ART. 45
Membrii Colegiului Medicilor din Suceava, care sunt excluşi, nu au niciun drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului şi nici să ridice pretenţii asupra taxelor de înscriere, cotizaţiilor sau altor eventuale contribuţii băneşti ori materiale virate către Colegiul Medicilor din Suceava.
ART. 46
Statutul Colegiului Medicilor din Suceava din 2005 se abrogă. Orice alte prevederi contrare prezentului Statut, emise anterior de către organele de conducere al Colegiului Medicilor din Suceava, se revocă.

ANEXĂ
la Statut

EMBLEMA SUPLIMENTARĂ A
Colegiului Medicilor din Suceava