EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC

Persoane care pot exercita profesia de medic pe teritoriul Romaniei (art. 370 din Legea nr. 95/2006):
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).
Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele care indeplinesc urmatoarele conditi (art. 379):

(1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 370 care indeplinesc urmatoarele conditii:
g) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
h) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
i) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
j) sunt membri ai Colegiului Medicilor din România;
k) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. c) si e), exercita profesia de medic cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania

AVIZAREA ANUALA A CERTIFICATULUI DE MEMBRU

Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
Directia de Sanatate publica nu mai elibereaza Autorizatii de libera practica, acestea nemaifiind necesare conform noii legislatii.

MEDICII LA VARSTA PENSIONARII

(1) Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.
(2) La cerere, medicii se pot pensiona anticipat, la vârstele prevăzute în legislaţie privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute în lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată parţială.
(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenţi ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei Române.
(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor din România, prin colegiile teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv a autorităţii de sănătate publică, în funcţie de subordonare.”
(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională.
(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii titulari ai cabinetelor de medicină de familie din mediul rural, care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, îşi pot continua activitatea în aceleaşi condiţii, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de autoritatea de sănătate publică judeţeană şi de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate.
NEDEMNITATI SI INCOMPATIBILITATI

Este nedemn de a exercita profesia de medic (art. 382):
a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarire judecatoreasca sau disciplinara.
Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu (art. 383):
a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.

ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE
În cazul în care un medic îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din România atestă competenţa profesională a acestuia, în vederea reluării activităţii medicale.

În vederea reluării activităţii medicale după o întrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt obligaţi să urmeze un program de readaptare profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 3, respectiv 6 luni, şi să promoveze o evaluare finală de cunoştinţe şi abilităţi. Reatestarea profesională îi permite medicului să îşi recapete calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
JURAMANTUL LUI HIPOCRATE
La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune juramantul lui Hipocrate in formularea moderna (art. 378):

“O data admis printre membrii profesiunii de medic,
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fratii mei,
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!”

 

ACTUALIZAREA DATELOR

Dupa primirea Certificatului de membru este necesar ca medicul sa anunte orice modificare survenita in datele cu care figureaza in evidentele Colegiului Medicilor Suceava. Actualizarea datelor se face in urma unei cereri personalizate de actualizare, cerere insotita de documentele justificative corespunzatoare:

1.Schimbarea numelui (casatorie / divort); – certificat de Casatorie / Divort
2.Schimbarea domiciliului – copie dupa actul de identitate
3.Modificarea mijloacelor de corespondenta: (nu necesita documente justificative)

– Telefon fix
– Telefon mobil
– Adresa de e-mail

4.Modificarea gradul profesional (obtinerea titlului de medic specialist sau primar); – copie dupa ordinul de confirmare
5.Obtinerea celei de-a doua specializari; – copie dupa ordinul de confirmare
6.Obtinerea de competente / supraspecializari; – copie dupa certificat
7.Obtinerea / modificarea titlului didactic (asistent, conferentiar, etc.); – adeverinta UMF
8.Obtinerea / modificarea titlului in cercetare (asistent cercetare, cercetator, etc.); – adeverinta de la locul de munca
9.Obtinerea titlului de Doctor in Stiinte Medicale. – copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte Medicale
10.Modificarea locului de munca: – Adeverinta de la locul de munca
11.Copie dupa Asigurarea de Raspundere Civila

INSCRIEREA

in Colegiul Medicilor Suceava

– acte necesare-
1. Cerere tip, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici
2. Copie dupa diploma de absolvire a facultatii de medicina – legalizata;
3. Copie dupa Ordinul de confirmare in Rezidentiat (daca este cazul) medicina – legalizata;
4. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist si/sau primar) – legalizata
5. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari obtinute – legalizata
6. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale  – legalizata
7. Copie după diplomele obtinute la cursuri  de perfecționare
8. Copie după Asigurarea de malpraxis
9. Certificatul de sanatate tip A5 cu viza Psihiatrie (in original), valabil 3 luni
10. Certificatul de cazier judiciar (în original), valabil 1 luna
11. Buletinul de Identitate / Cartea de identitate – in original, copia urmand a se face de catre colegiu, unde se va certifica originalitatea sa
12. Certificatul de casatorie / divort – in cazul schimbarii numelui- in original, copia urmand a se face de catre colegiu, unde se va certifica originalitatea sa
13.  Taxă de inscriere (dublul salariului minim pe economie aflat în plată la data depunerii cererii)
14. Fişă personală – completată în original, cu semnătura olografă a medicului solicitant care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici
15. Pentru inscrierea in Colegiu, medicii trebuie sa depuna Juramantul profesional, conform Legii nr. 95/2006. Acesta se organizeaza in sesiuni dedicate, in cadru solemn.

Certificatul profesional curent
Eliberarea Certificatului profesional curent (Certificat de buna practica medicala – good standing)

Cerere elibereare certificat profesional curent
1. Certificatul profesional curent poate fi solicitat numai de catre medicii membri ai Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, cu certificat de membru eliberat în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006, titlul XII
2. Acest document este necesar în urmatoarele situatii:

a. întocmirea dosarului de înscriere la examen de promovare profesionala
b. concurs de ocupare a unui post vacant de medic.
c. Înfiintarea unui cabinet medical.
d. exercitarea profesiei în afara granitelor României
3. Pentru eliberarea Certificatului, în conditiile în care dosarul de membru al medicului solicitant este complet (contine toate documentele privitoare la calitatea de membru si la pregatirea profesionala) este suficienta o cerere.
4. Cererile se depun la secretariatul colegiului.
5. Pentru eliberarea Certificatului se percepe o taxa de 50 RON (care se achită la casieria colegiului)
6. Timpul de eliberare al acestui document este de 5 zile lucratoare.

Transferul medicilor

Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera in cadrul altui colegiu teritorial in situatiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi luati in evidenta acestuia din urma in baza urmatoarelor documente:

1. nota de transfer;
2.copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) si pregatirea profesionala (rezident, specialist, primar);
3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu si, dupa caz, certificat de casatorie sau divort (numai la schimbarea numelui si/sau a starii civile);
4. adeverinta de incadrare de la noul loc de munca sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de intrerupere a activitatii medicale poate fi solicitata copie de pe cartea de munca;
5. copie de pe decizia de pensionare (daca este cazul).

Inaintea eliberarii notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorata catre colegiul de unde doreste sa plece.

La luarea in evidenta a medicului de catre noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu un cod corespunzator, si se va retine cel anterior.

 

ACTE NECESARE AUTORIZĂRII UNUI CABINET MEDICAL LA DSP

• Cerere de autorizare tip, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 3
• Declaraţie pe propria răspundere, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 4 b

• Avizul Colegiului Medicilor, conf. Ordin MS 153/2003

• Schiţa spaţiului cu dimensiunile şi destinaţia fiecărei încăperi

• Memoriu tehnic – descrierea spaţiului, utilităţi, circuite, dotare
• Contract de incinerare deşeuri, conf. Ordin MS 219/2002
• Lista cu dotări specifice, conf. Ordin MS 153/2003 şi Ordin MS 1301/2007 pentru laboratoarele de analize medical
• Certificat membru medic + asistent conf. Ordin MS 153/2003
• buletin probe sterilizare conf. Ordin MS 349/2005 pentru unităţile în care se efectuează sterilizarea instrumentarului medical şi a materialului moale
• Referat DSP cu vizionarea cabinetului

• Certificat constatator de la Camera de Comerţ (pentru unităţile organizate ca SC)
• Actul constitutiv al societăţii comerciale (pentru unităţile organizate ca SC)
• Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

INFIINTAREA CABINETELOR MEDICALE

Acte necesare pentru avizarea cabinetului medical individual:

– cerere de înfiinţare a CMI, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici
– certificatul de membru al medicului titular, precum şi cel al medicilor angajaţi, vizate la zi;
– dovada achitării cotizaţiei de membru CMR pentru medicii ce vor profesa în acest CMI, la zi;
– dovada deținerii/dreptului de folosință a spațiului, valid (termenul contractului nu trebuie să fie depășit); în cazul în care există un drept de folosință (în afara celui de proprietate), este necesară depunerea unei dovezi precum că cel ce dă spre folosință spațiul este proprietar sau are al rândul său drept de folosință, cu posibiitatea de a trasnmite folosința acestuia terților;
– dovada deținerii dotării minime obligatorii, prevăzute de Ord. MS nr. 153/2003, cu modificări
– declarație privind programul de lucru de la sediul principal al CMI, precum și cel e la punctele de lucru (unde este cazul);
– adeverințe privind programul de lucru (cu intervalul orar aferent) de la celelalte  locuri de muncă ale fiecărui medic în parte, pentru care se va elibera avizul;
– achitarea taxei de înfiinţare, conform legislației.

 Important: în cazul deschiderii unui punct de lucru în judeţul Suceava (pentru alte specialități decât cea de medicină de familie), în condiţiile în care sediul principal al cabinetului se află în alt judeţ, se va solicita copie după avizul colegiului medicilor judeţean al CMI, unde se află sediul principal, precum şi certificatul de înregistrare eliberat de către DSP-ul respectiv. Medicii care sunt membri în alte judeţe sunt obligaţi să fie luaţi  şi în evidenţa C.M. Suceava, potrivit art. 410 al. 2 din Legea nr. 95/2006, depunând documentaţia necesară.

Condiţii generale:

Ord. MS nr. 153/2003
Art. 4. (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative.
(2) Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi medicilor de medicină generală şi medicilor stomatologi.

Art. 20 al. 3. În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.

ART. 22    (1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:
a) în cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma “cabinet medical de …” (se trece activitatea medicală principală ce se desfăşoară în cabinet);
(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.
(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

ART. 31 (1)Cabinetele medicale, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ART. 35 În acelaşi spaţiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

Decizia CMR nr. 17/2010 reglementează punctele de lucru pentru medicina de familie
Acte necesare pentru avizarea unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 (SRL, SA, în comandită etc.):

1) cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare (administrator/medic în consiliul de administraţie), care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici. Se vor menționa serviciile medicale furnizate, în conformitate cu nomenclatorul de specialități și numărul de cabinete medicale în care se furnizează serviciile;
2) certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, respectiv Certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;
3) actul constitutiv / statutul, din care să rezulte obiectul unic de activitate al societății doar prestarea de servicii medicale precum și faptul că administratorul sau 1/3 dintre membri consiliului de administrație sunt medici (art.15 al.1 din OG nr. 124/1998); se acceptă și activități conexe actului medical, prevăzute în OUG nr. 83/2000;
4) dovada deținerii/dreptului de folosință a spațiului, valid (termenul contractului nu trebuie să fie depășit); în cazul în care există un drept de folosință (în afara celui de proprietate), este necesară depunerea unei dovezi precum că cel ce dă spre folosință spațiul este proprietar sau are la rândul său drept de folosință, cu posibiitatea de a trasnmite folosința acestuia terților;
5) regulamentul de organizare şi funcţionare a societății;
6) dovada deținerii dotării minime obligatorii, prevăzute de Ord. MS nr. 153/2003, corespunzătoare activităților medicale desfășurate;
7)fişele de atribuţii ale posturilor pentru medici;
8) adeverinţe de la alt/alte loc/locuri de muncă (acolo unde este cazul) din care să reiasă programul de lucru, cu indicarea programului în care se desfăşoară activitatea, pentru fiecare medic în parte, de la fiecare loc de muncă în parte;
9) certificatul de membru al medicilor asociați / angajați / colaboratori, cu viza valabilă; cotizația acestora trebuie să fie achitată la zi;
10) diploma de licență prin care se atestă calitatea de medic a administratorului societăţii sau a celor ce întrunesc 1/3 din membrii consiliului de administraţie;
11) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii, pentru fiecare cabinet, punct de lucru și pentru fiecare medic, în parte;
12)dacă medicii sunt membri ai colegiilor altor județe, trebuie luați și în evidența Colegiului Medicilor Suceava (potrivit art. 410 al. 2 din Legea nr. 95/2006, depunând documentaţia necesară), fiind obligați să respecte deciziile colegiului teritorial din județul Suceava;
13) contractele de muncă ale medicilor angajați, cu dovada înregistrării în Revisal sau contractele de colaborare ale medicilor ce profeseaza în cadrul respectivei societăți, cu dovada înregistrării lor la Direcția Finanțelor Publice și care să cuprindă și codul fiscal al respectivei persoane fizice;
14) achitarea taxei de înfiinţare, stabilită conform legislației.
15) referatul DSP Suceava de inspecție pentru autorizația sanitară de funcționare (în cazul în care acesta nu există deja la dosar).

Important: în cazul deschiderii unui punct de lucru în judeţul Suceava, în condiţiile în care sediul principal al cabinetului se află în alt judeţ, se va solicita copie după avizul colegiului medicilor judeţean unde se află sediul principal, precum şi certificatul de înregistrare eliberat de către DSP-ul respectiv. Medicii care sunt membri în alte judeţe sunt obligaţi să fie luaţi şi în evidenţa C.M. Suceava (documentația se găsește la sediul Colegiului Medicilor Suceava sau pe www.cmsv.ro).

Pentru fundaţii / organizaţii nonprofit se va solicita, în plus faţă de lista menţionată, hotărârea organelor de conducere pentru înfiinţarea şi organizarea, în structura lor, de cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici

Condiţii de bază, conform OG nr. 124/1998 și Ord. MS nr. 153/2003; restul condiţiilor sunt incluse în cererea de avizare, precum şi în conţinutul documentelor ce trebuie depuse. Firma societăţii va respecta prevederile Codului dentologic.

Acte necesare pentru avizarea societăţii civile medicale:

– cerere de înfiinţare, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca aici
– certificatul de membru al medicilor asociați / angajați / colaboratori, cu viza valabilă; cotizația acestora trebuie să fie achitată la zi;
– dovada deținerii/dreptului de folosință a spațiului, valid (termenul contractului nu trebuie să fie depășit); în cazul în care există un drept de folosință (în afara celui de proprietate), este necesară depunerea unei dovezi precum că cel ce dă spre folosință spațiul este proprietar sau are al rândul său drept de folosință, cu posibiitatea de a trasnmite folosința acestuia terților;
– actul constitutiv / statut;
– adeverinţe de la alt/alte loc/locuri de muncă (acolo unde este cazul) din care să reiasă programul de lucru, cu indicarea exactă a intervalului orar între care se desfăşoară activitatea, pentru fiecare medic în parte.
– achitarea taxei de înfiinţare

 Condiţii:
OG 124/1998 .art. 2 (4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Ord. 153/2003
ART. 4.  (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative.
ART. 12  (1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 1491, 1492 şi 1499 – 1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.
(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:
– părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;
– sediul profesional al societăţii civile medicale;
– patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;
– organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;
– durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.
ART. 13 (1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor.
(2) În condiţiile actului constitutiv şi ale statutului asociaţiei, poate funcţiona şi un consiliu de administraţie ce va conduce societatea civilă medicală între şedinţele adunării asociaţilor.
ART. 14 (1) Componenţa consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii civile medicale.
(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaţilor.
ART. 15 (1) Conducerea curentă operativă a societăţii civile medicale este încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia.
(2) Directorul executiv poate fi şi o persoană din afara societăţii civile medicale.
ART. 16 Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul său.
ART. 17 (1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate şi societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.
(2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi ori colaboratori şi angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societăţii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.
(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabileşte de titularul cabinetului sau de asociaţi, în cazul societăţii civile medicale.
ART. 19 Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
ART. 20    (2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi.
ART. 21 (1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical.
(2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.
(3) În cazul societăţilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv şi al statutului se va depune şi la colegiul medicilor care emite avizul de înfiinţare.
(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societăţii civile medicale, şi existenţa dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.
ART. 22 (1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:
b) în cazul societăţilor civile medicale – numele cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma “şi asociaţii – societate civilă medicală” sau numele asociaţilor şi sintagma “societate civilă medicală”. Pe firma societăţii civile medicale vor fi menţionate activităţile medicale desfăşurate sau doar cele mai semnificative.
(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.
(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

 Cerere avizare CMI

Cerere avizare SRL

Cerere avizare organizatie nonprofit

Cerere avizare societate civila