Departamente si comisii

Generalităţi

Departamentele vor fi conduse de către unul dintre membrii Biroului executiv şi, în funcţie de numărul de posturi şi schema de personal aprobată de către consiliul judeţean al colegiului teritorial, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.

Un departament poate funcţiona pentru una sau mai multe comisii.

În funcţie de necesităţile concrete, consiliul colegiului teritorial poate aproba înfiinţarea unor comisii de specialitate ori consultative. Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.

Comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor Suceava sunt:

♦ Comisia de imagine, relaţii interne şi externe;
♦ Comisia acreditări-avizări şi de asigurări de sănătate;
♦ Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ;
♦ Comisia de jurisdicţie profesională;
♦ Comisia etică medicală, deontologie profesională şi de litigii;
♦ Comisia administrativă şi financiar-contabilă.

Comisia de imagine, relaţii interne şi externe are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor din Suceava şi structurile guvernamentale, nonguvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul Preşedintelui şi/sau al secretarului general Colegiului Medicilor din Suceava.

Comisia de acreditări, avizări şi asigurări de sănătate are următoarele atribuţii:

a) avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridică şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice.
b) participă la comisiile de acreditări;
c) înaintează propuneri Consiliului Naţional privind metodologia de acreditare a medicilor şi a unităţilor medico-sanitare;
d) acordă asistenţă membrilor la încheierea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale;
e) reprezintă şi apără interesele membrilor lor în faţa partenerilor contractuali;
f) oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
g) intervine prompt şi acţionează prin toate mijloacele legale atunci când sunt încălcate drepturile membrilor lor, ce decurg din încheierea şi executarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale.

Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii:

a) educaţie profesională continuă;
b) examene şi concursuri;
c) învăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională;
d) ştiinţe profesionale;
e) practică independentă a profesiei de medic.

În realizarea competenţelor sale, Comisia profesional – ştiinţifică şi de învăţământ îndeplineşte şi următoarele activităţi:

a) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de perfecţionare din ţară sau din străinătate;
b) sprijină procurarea de material documentar de specialitate, precum şi organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice;
c) promovează programele şi standardele de acreditare periodică a competenţei profesionale, stabilite la nivel naţional.

Comisia de jurisdicţie profesională are următoarele atribuţii:

a) anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale şi a atribuţiilor profesionale, organizând cercetarea disciplinară, în baza deciziei Biroului executiv;
b) întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară;
c) susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină, prin intermediul uneia sau mai multor persoane din cadrul Comisiei de jurisdicţie profesională desemnată de către şeful comisiei;
d) îndeplineşte atribuţiile conferite prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de disciplină.

În cadrul acestei comisii pot fi cooptaţi, în funcţie de împrejurări şi de necesitate, şi alţi medici, care să ajute la întocmirea dosarului de anchetă disciplinară.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal,al Statutului CMR, al Codului de deontologie medicală, al regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi al fişei postului, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului profesional.

Comisia de jurisdicţie profesională sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de medic pe teritoriul judeţului Suceava. Dreptul de a susţine acţiunea în justiţie revine Preşedintelui Colegiului Medicilor din Suceava.

Comisia de etică medicală, deontologie profesională şi de litigii este are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi controlează respectarea de către medici a Codului de deontologie medicală;
b) analizează evoluţia normelor deontologice în practica naţională şi internaţională;
c) face propuneri consiliului colegiului teritorial de modificare a Codului de deontologie medicală;
d) încearcă soluţionarea amiabilă a litigiilor apărute între membrii Colegiului Medicilor din Suceava.

Membrii Colegiului Medicilor din Suceava sunt obligaţi ca, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, cu alt membru al colegiului, înainte de a apela la instanţele de judecată , la mass-media sau la intervenţia altor autorităţi, să apeleze la comisia de etică medicală, deontologie profesională şi de litigii.

Comisia administrativă şi financiar-contabilă are următoarele atribuţii:

a) gestionează patrimoniul şi ţine evidenţa financiar-contabilă;
b) controlează gestiunea contabilă;
c) centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri;
d) propune biroului, apoi supune aprobării consiliului teritorial contribuţiile ce trebuie plătite de către membrii

Colegiului Medicilor din Suceava, precum şi nivelul altor taxe, contribuţii şi sponsorizări, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) fundamentează şi propune Biroului executiv necesarul de personal de execuţie;
g) asigură asistenţa juridică curentă Colegiului Medicilor din Suceava, prin personalul tehnic;
h) asigură activitatea de birotică.